Call Us 0-2415-1919

อบรมวิธีการดับเพลิงขั้นต้นประจำปี วันที่ 24 กันยายน 2563

หมวดหมู่: TRINITY DYNAMIC

     เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๖ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ได้จัดเจ้าหน้าที่วิทยากร ทำการฝึกอบรมวิธีการดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิง และแผนอพยพหนีไฟ สำหรับเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น และเพื่อสอดคล้องตามกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมภาคปฏิบัติแผนเผชิญเหตุอพยพหนีไฟ

16 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 736 ครั้ง

Engine by shopup.com