Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
นับเป็นเวลากว่า 10 ปีที่ บริษัท Trinity Dynamic Corporation Limited (TDC) ได้ถือกำเนิดขึ้น และเป็นผู้ริเริ่มนวัตกรรมต่างๆ ให้กับวงการอุตสาหกรรมเหล็กสเตนเลส (Stainless steel) ทั้งในประเทศไทย และประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาอย่างต่อเนื่อง

บนพื้นฐานปรัชญาแห่งการสร้างสรรค์ ผนวกรวมกับวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ TDC ในการเชื่อมโยงความหลากหลาย และหล่อหลอมเข้าด้วยกันก่อให้เกิดเป็นพลังหนึ่งเดียว วันนี้ TDC จึงก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำองค์กร (Organizational Leadership) ในภาคอุตสาหกรรมเหล็กสเตนเลส

ด้วยภาวะความเป็นผู้นำนี้ เราได้พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับบริษัทคู่ค้า ในด้านต้นทุน, การบริหารจัดการ, คุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานสากล, และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เพื่อสิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่า

นอกจากนี้ TDC ยังเป็นองค์กรต้นแบบของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ที่ใส่ใจในคุณภาพชีวิต และการทำงานของบุคลากรอย่างจริงจัง โดยได้ลงทุนออกแบบตัวอาคาร และสภาพแวดล้อม รวมถึงสวัสดิการต่างๆ เพื่อสร้างความสุข และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับชั้น อีกทั้งยังมีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและยืนหยัดในวงการธุรกิจได้อย่างเต็มภาคภูมิ

  Copyright 2009 © Trinity Dynamic Corporation Limited