Call Us 0-2415-1919

อบรมวิธีการดับเพลิงขั้นต้นประจำปี วันที่ 15 ตุลาคม 2564

หมวดหมู่: TRINITY'S FAMILY...SHARE & CARE


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๖ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ได้จัดเจ้าหน้าที่วิทยากร ทำการฝึกอบรมวิธีการดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิง และแผนอพยพหนีไฟ สำหรับเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น และเพื่อสอดคล้องตามกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมภาคปฏิบัติแผนเผชิญเหตุอพยพหนีไฟ

29 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 1558 ครั้ง

Engine by shopup.com